Vị trí của bạn:trang đầu > NGÂN HÀNG > GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG> bản văn

TỐI ƯU LỢI NHUẬN VỚI TIỀN GỬI IDEPO CỦA VIB
19/05/2022   Nguồn:https://tintuc.ngan-hang.com/   Nhấp Chuột:695

国际银行 (VIB) 正式推出 IDEPO 存款产品,随时随地轻松转账,并针对女孩进行了改进。

iDepo 存款 – 资金流利润的最佳解决方案

iDepo 存款的面值有 5 亿越南盾、10 亿越南盾和 50 亿越南盾;期限为 24 个月;每 6 个月定期收取利息。产品具有 6.1% - 6.5% 的诱人利率。特别是,拥有 iDepo 存款的客户也可以在需要时通过灵活的转账费用轻松转账。VIB 目前在产品实施的前 3 个月提供 50% 的转让费。

储蓄账户一直是很多人选择的闲钱投资渠道,但哪些储蓄产品既能优化资金流转又能在投资过程中灵活变通,带来丰厚的回报,是客户非常感兴趣和关心的。对于企业个人客户、企业主客户、资金流动大的客户、尚未确定资金使用时间的客户,或者现金流量固定的客户……iDepo存款是一个有效的解决方案,实现利润最大化。

轻松转移

凭借灵活的转账功能,拥有VIB iDepo存款的客户有权在二级市场上无限制地给予、捐赠、继承和自由转账。当需要借款时,客户有权依法在VIB或其他信贷机构进行贴现、抵押。转账流程非常简单,客户只需立即到最近的VIB分行办理转账手续。特别是,客户在到期日转账收取利息时不会收取任何费用。

手机自发存款合约权 

2022 年 6 月和 7 月,银行将在 MyVIB 手机银行应用程序上部署存款合约发行功能。客户在需要时可以登录APP,自行签发存款合约,并可以在MyVIB上发布信息和进行转账交易。传统银行产品和服务的数字化正在以最方便、最安全、最快捷和最可靠的方式为客户提供最佳利益。

随着iDepo存款的推出,VIB希望该产品在平衡风险和利益、速度和利润,并准备好实现客户的投资目标时,成为一个安全有效的盈利投资目的地。